유럽 B11 vs 남미 B11

유럽 B11 vs 남미 B11

37185149 0 122 0 0

C.호날두                          판 니스텔로이                          아르연 로번
 

                   클라렌스 세도르프                     젠나로 가투소
 

                                     샤비 알론소
 

A.콜                        네스타                        라모스                        아스필리쿠에타
 

                                      잔루이지 부폰
 

 

                               vs

 

 

네이마르                          아구에로                          리오넬 메시
 

                                       카카
 

                      아르투로 비달                      카세미루
 

필리페 루이스             디에고 고딘             티아고 실바             다니엘 알베스
 

                                      세자르

0 Comments
제목